शल्यक्रिया !

0
533

मित्रको गर शल्यक्रिया हेर्न संसार वारपार
क्षेत्रको गर शल्यक्रिया कोर्न लाटो बाटो
शिक्षाको गर शल्यक्रिया हेर्न न्वारन चरन
इच्छाको गर शल्यक्रिया हेर्न ठगी बिग्बिगी
शल्यक्रियाको गर शल्यक्रिया चिन्न प्रिय प्रिया ।।

सन्ध्या क्षेत्री बुटवल