खोटाङका दुई सामुदायीक वनमा डढेलो : नियन्त्रण बाहिर

0
1077
wgs'6fsf] ;Nn]/L jgsf rf/lbgcl3 nfu]sf] 89]nf]sf] b[io . ;b/d'sfd glhs} j:tL k:g nfu]sf] 89]nf]nfO{ g]kfn k|x/L, ;z:q k|x/L / g]kfnL ;]gfsf] ;xof]udf lgoGq0fdf lnOPsf] lyof] . t:jL/ M z'esnf /fO{÷/f;;

खोटाङ, २७ चैत्र । खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–४ जलेश्वरीस्थित बाबियोखर्क सामुदायीक वन र तसारे जुवारे सामुदायीक वनबाट सुरु भएको डढेलो नियन्त्रण बाहिर गएको छ ।

घना जंगलमा शनिबार दिउँसो सुरु भएको डढेलो नियन्त्रण बाहिर गएको हो । फैलिँदै गएको डढेलोले शनिबार बेलुका जलेश्वरीका सन्तोष गिरी, सोलुखुम्बु जुबुका रामकुमार गिरी र अम्बर गुरुङको घर जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सोलुखुम्बुको प्रहरीचौकी सुकेपोखरी र इलाका प्रहरी कार्यालय ऐसेलुखर्कबाट खटिएका प्रहरी र स्थानीयले नियन्त्रणको प्रयास गरे डढेलो फैलिँदै गएको छ । डढेलो नियन्त्रणको प्रयासका क्रममा जुवुका टेकबहादुर गुरुङ घाइते भएको स्थानीयले बताएका छन् ।