आज भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाईंदै

0
455
b'O{ yf]kf ;'/lIft lhjgsf] nfuL M aL/uGhsf] 306f3/ rf]sdf zlgjf/ ljzfg gjhft lzz'nfO{ kf]lnof]sf] yf]kf v'jfpb} :od;]js . lhNnfdf /x]sf afnaflnsfnfO{ kf]lnof] yf]kf v'jfpg k;f{sf] *@ uflj;df &^& / gu/kflnsfdf !!* u/L s'n **% :yfkgf ul/Psf] vf]ks]Gb| dfkm{g ! nfv @@ xhf/ %@$ hgf afnaflnsfnfO{ kf]lnof] yf]kf v'jfpg] nIo /x]sf] lhNnf hg :jf:Yo sfof{no k;f{n] hgfPsf] 5 . tl:j/ M lahos'df/ dxtf] ÷/f;;÷k;f{

काठमाडौं, ६ बैशाख । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई बुधबार र बिहीबार भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाईंदैछ । सरकारको नियमित कार्यक्रम अनुसार २० वर्षदेखि भिटामिन ए को औषधि खुवाईंदै आइएको छ ।

६ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए र दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । भिटामिन ए को कमीका कारण लाग्ने रोगको रोकथामका लागि सरकारले २०५० सालदेखि नियमित रुपमा राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम र यो यसको केही वर्षपछि जुकाको औषधि पनि थप गरी सँगसँगै खुवाउन थालिएको छ ।

भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन देशका सबै ठाउँमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई खटाईएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । २०४०र४१ साल तिर गरिएको सर्वेक्षणले धेरैजसो बालबालिकामा रतन्धो देखिएपछि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि बाल मृत्युदरमा कमी आएको विभागले जनाएको छ ।

भिटामिन ए ले शरीरमा रोग सँग लड्ने क्षमता बढाउँछ । यस्तै गाउँ घरमा पाइने ताजा हरियो सागपात र फलफूलबाट पनि प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ए पाइने भएकाले यसको सन्तुलन मिलाएर खान डाक्टरको सल्लाह छ ।