बैशाख १२ को भुकम्पको केन्द रहेको गोरखाको उत्तरी क्षेत्र वारपाक गाऊँ .

0
1010
बैशाख १२ को भुकम्पको केन्द रहेको गोरखाको उत्तरी क्षेत्र वारपाक गाऊँ
warpak; Gorkha; Nepal Earthquick
बैशाख १२ को भुकम्पको केन्द रहेको गोरखाको उत्तरी क्षेत्र वारपाक गाऊँ
बैशाख १२ को भुकम्पको केन्द रहेको गोरखाको उत्तरी क्षेत्र वारपाक गाऊँ
बैशाख १२ को भुकम्पको केन्द रहेको गोरखाको उत्तरी क्षेत्र वारपाक गाऊँ